Εξελιγμενη Θρεψη

Αναστολείς Νιτροποίησης & Ουρεάσης

Αναστολη νιτροποιησης

Η νιτροποίηση είναι μια φυσική διεργασία βιολογικής οξείδωσης της αμμωνίας (NH3) ή των αμμωνιακών μορφών (NH4+) του αζώτου σε νιτρώδες (ΝΟ2-) με την βοήθεια των βακτηρίων Nitrosomonas και στη συνέχεια σε νιτρικό(NO3-) με τα βακτήρια της οικογένειας Nitrobacter. Οι αναστολείς  νιτροποίησης είναι ουσίες που καθυστερούν την παραγωγή της νιτρικής μορφής αζώτου (NO3-) στο εδαφοδιάλυμα επιδρώντας πάνω και παρεμποδίζοντας την δράση των βακτηρίων Nitrosomonas.

NH4 + (Nitrosomonas) => NO2 - (Nitrobacter ) => NO3 –

 Η διάρκεια αναστολής παραγωγής της νιτρικής μορφής του αζώτου μπορεί να ανέλθει στην περίπτωση χρήσης λιπασμάτων με αναστολείς νιτροποίησης εως και 10 εβδομάδες. Κάτι τέτοιο είναι μεγάλης σημασίας διότι με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι απώλειες του αζώτου έτσι ώστε το φυτό να προλαβαίνει την απορρόφηση του πριν αυτό εκπλυθεί ή απονιτροποιηθεί.

Αναστολη ουρεασης

Η ουρία στο έδαφος μέσω της υδρόλυσης και της παρουσίας του ενζύμου της ουρεάσης μετατρέπεται σε αμμωνιακή μορφή (NH4+) και συγκρατείται από τα κολλοειδή του εδάφους στις  περιοχές ανταλλαγής κατιόντων. Κομμάτι όμως του αζώτου της ουρίας μπορεί να υποστεί  απώλειες ως αέρια αμμωνία (NH3) σύμφωνα με την εξίσωση:

(NH2)2CO + 2H2O (ουρεάση)=> 2 NH4HCO3 => 2 NH3 + H2O + CO2

Οι απώλειες αυτές του αζώτου μπορεί να είναι τεράστιες αν υπάρχουν επιπλέον οι παρακάτω συνθήκες ή συνδυασμός τους:

  • Μη επαρκής ενσωμάτωση της ουρίας
  • Υψηλή θερμοκρασία
  • Υψηλό pH
  • Υπολείμματα καλλιεργειών
  • Εδάφη χαμηλής ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων                      

Οι αναστολείς ουρεάσης είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται για να μειώσουν προσωρινά την δραστικότητα του ενζύμου της ουρεάσης και να επιβραδύνουν την ταχύτητα  υδρόλυσης της ουρίας. Υπάρχουν πολλές ουσίες που μπορούν να αναστείλουν την δράση της ουρεάσης, αλλά μόνο λίγες (π.χ NBPT) είναι μη-τοξικές, αποτελεσματικές σε χαμηλές συγκεντρώσεις, χημικά σταθερές και ικανές να αναμιχθούν με ή επικαλυφθούν με λιπάσματα που περιέχουν ουρία. Στην περίπτωση χρήσης λιπασμάτων με αναστολέα ουρεάσης έχει παρατηρηθεί ότι η διάσπαση της ουρίας (λόγω της υδρολυτικής δράσης του ενζύμου της ουρεάσης) μπορεί να καθυστερήσει ως και 3 εβδομάδες. Αυτό είναι φυσικά ιδιαίτερα σημαντικό διότι προστατεύουμε την ουρία από τεράστιες απώλειες εξαέρωσης που μπορεί να φτάσουν ή να ξεπεράσουν και το 40%.

Fertislow Smart, Stabilure & Smart Max

Σειρες λιπασματων FERTISLOW SMART,  FERTISLOW STABILURE & Fertislow smart max

Η Fertikom-Λιπάσματα Κομοτηνής για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες μιας ποιοτικής θρέψης & λίπανσης των καλλιεργειών δημιούργησε τις παρακάτω εξελιγμένες τεχνολογικά σειρές κοκκωδών προιόντων εμπλουτισμένων με αναστολέα νιτροποίησης & ουρεάσης

ΣΕΙΡΑ FERTISLOW SMART (Προιόντα εμπλουτισμένα με αναστολέα νιτροποίησης)


Fertislow Smart 46-0-0  |  Fertislow Smart 45-0-0+TE

Fertislow Smart 40-0-0(S)  |  Fertislow Smart 35-0-0(S)

Fertislow Smart 32-8-0(S)+Zn  |  Fertislow Smart 30-5-5(S)+Zn

Fertislow Smart 26-5-5(S)+Zn  |  Fertislow Smart 25-10-5(S)+Zn

Fertislow Smart 24-10-0(S)+TE  |  Fertislow Smart 20-8-12(S)+B+Zn

Fertislow Smart 15-15-15(S)  |  Fertislow Smart 12-12-18(S)+Mg

 

ΣΕΙΡΑ FERTISLOW STABILURE (Προιόντα εμπλουτισμένα με αναστολέα ουρεάσης)


Fertislow Stabilure

Fertislow Stabilure 46-0-0  |  Fertislow Stabilure 40-0-0(S)

Fertislow Stabilure 35-15-0(S)+TE  |  Fertislow Stabilure 35-6-10(S)+Zn

Fertislow Stabilure 32-8-5(S)+Zn  |  Fertislow Stabilure 30-12-0(S)+TE

Fertislow Stabilure 30-8-10(S)+Zn  |  Fertislow Stabilure 28-6-8(S)+Zn

Fertislow Stabilure 25-15-0(S)+TE  |  Fertislow Stabilure 24-8-12(S)+Mg+TE

Fertislow Stabilure 15-10-15(S)+Mg+B+Zn  |  Fertislow Stabilure 12-8-18(S)+Mg+TE

 

ΣΕΙΡΑ FERTISLOW smart max (Προιόντα εμπλουτισμένα με αναστολέα νιτροποίησης & ουρεάσης)


Fertislow Stabilure

Fertislow Smart Max 46-0-0 | Fertislow Smart Max 40-0-0(S)

Fertislow Smart Max 32-8-0(S)+Zn | Fertislow Smart Max 30-5-5(S)+Zn

Fertislow Smart Max 28-12-0(S)+TE | Fertislow Smart Max 25-6-10(S)+Zn

Fertislow Smart Max 24-10-0(S)+TE